Adatvédelem

Adatvédelmi Tájékoztató

Az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályban foglalt kötelezettségnek eleget téve a Gyógyszerbörze Kft. az alábbiakról tájékoztatja ügyfeleit:
1. Adatkezelés célja: a Gyógyszerbörze Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő személyes adatokat a www.gyogyszerborze.hu honlapon történt regisztráció során, a regisztrációval megadottak nyilvántartásával, és a Gyógyszerbörze webgyógyszertár üzemeltetésével összefüggésben kezel. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a regisztráció során rögzített egyes személyes adatok közlése nélkülözhetetlen a szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez.
2. Az ügyfél személyes adatait kizárólag a Gyógyszerbörze Kft. jogosult marketing célokra felhasználni (többek között: e-mail, sms küldése) a webgyógyszertár működtetése és az ügyfél igényeinek tökéletesebb kiszolgálása érdekében.
3. Az adatkezelés időtartama: a Gyógyszerbörze Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő a személyes (és azon belül a különleges) adatokat a jogviszony fennállása alatt, valamint azon időtartam alatt kezelheti, ameddig a szerződéssel (ÁSZF) kapcsolatban igény érvényesíthető.
4. A Gyógyszerbörze Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő 6 hónapon belül köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerződéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszűnt.
5. A Gyógyszerbörze Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő az adatok feldolgozását és az adatok nyilvántartását is maga végzi.
6. A Gyógyszerbörze Kft. fő szabályként nem jogosult az ügyfél személyes adatait harmadik személyek részére továbbítani, értékesíteni, illetve nem adhatja át használatra.
Gyógyszerbörze Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő tevékenysége során tudomására jutott, adatokat (személyes és vagyoni adatokat, a szerződéses adatokat) – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – csak akkor hozhatja harmadik személy tudomására, ha a titoktartási kötelezettsége alól az érintett ügyféltől vagy annak törvényes képviselőjétől – a kiszolgáltatható titokkört megjelölve – írásban felmentést kapott.
7. Gyógyszerbörze Kft. ügyfele a saját személyes, nyilvántartott, illetve továbbított adatairól – a hivatkozott törvényekben rögzített korlátozásokkal – jogosult tájékoztatást kapni, kérésére adatait a Gyógyszerbörze Kft. nyilvántartásában módosítja. Az ügyfél jogosult arra, hogy az adatkezelési illetve adattovábbítási hozzájárulását a Gyógyszerbörze Kft.-hez intézett írásos bejelentés útján részlegesen vagy teljesen visszavonja.
8. Az ügyfél jogellenes adatkezelés esetén élhet tiltakozási jogával, illetve bírósághoz is fordulhat. A Gyógyszerbörze Kft., illetve az általa megbízott adatkezelő, mint adatkezelő köteles a bejelentést a törvény előírása szerint kivizsgálni és az ügyfelet írásban 30 napon belül tájékoztatni.
9. Minden egyéb, adatkezeléssel, adatvédelemmel összefüggő kérdésben az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.
Gyógyszerbörze Kft